Projektové služby

Společnost INTECON spol. s r. o. zajišťuje projektovou činnost v plném rozsahu podle Zákona 183/2006 Sb. a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve všech profesích.

Znamená to zajištění všech stupňů projektové dokumentace akce:

Technická pomoc, studie

  • studie proveditelnosti
  • EIA - dokumentace
  • konzultace, posudky

Dokumentace pro územní řízení v rozsahu potřebném pro návrh na vydání územního rozhodnutí, Studie technického řešení technologické části stavby

 

Projektová dokumentace v rozsahu potřebném pro žádost o stavební povolení

  • Basic design technologického zařízení
  • Dokumentace pro výběr dodavatelů

Dokumentace pro provádění stavby

  • stavební část
  • technologická část    

Dokumentace skutečného provedení stavby