Výroba bílého safíru - CHZ Nováky – Etapa I. + II. - RADSWORTH, a.s.

Ilustrační obrázek

Projekt: Výroba bílého safíru - CHZ Nováky – Etapa I. + II.
Investor: RADSWORTH, a.s.

Dodavatel:
INTECON spol. s r. o. - Generální projektant

Projekční práce: 08/2010-04/2012
Realizace:
05-08/2011 (Etapa I.)
03-07/2012 (Etapa II.)
Investice: 90 / 25 mil. Kč (celkové/ stavební)

Technický popis

Účelem akce bylo vypracování projektu pro provádění instalace 540 ks tavících pícek na výrobu bílého safíru v objektu areálu Nováckých chemických závodů, a.s., Nováky, SR (NCHZ). Dále pak zajištění souvisejících inženýrských služeb během výstavby a najetí.

Projekční práce firmy INTECON byly vypracovány v rozsahu Studie proveditelnosti včetně předpokládaných Investičních nákladů, Realizační dokumentace stavby a Dokumentace skutečného provedení, dále PD komplexního vyzkoušení a 1. najetí, Provozní řády výrobny.
Realizace stavby proběhla za výkonu Autorského dozoru, Technického dozoru a za účasti na komplexním vyzkoušení a uvedení do provozu firmy INTECON.

Technologická část

V rámci projektu byla provedena instalace vlastních tavících pícek na výrobu bílého safíru.
Jednotlivé tavící pícky byly osazeny ve 12 rampách po 45 píckách. Rampy jsou mimo rampy č. 9 koncipovány jako dvoj rampy se společným plnícím čerpadlem pro plnění násypek.
Součástí PS 01 je rovněž i veškeré pomocné zařízení jako čerpání prášku, rozdělovače vodíku a kyslíku, potrubní rozvody, redukční stanice plynů, atd.
Výroba syntetických monokrystalů korundu, obchodní název „Bílý safír“ probíhá tavením a následnou rekrystalizací gama-oxidu hlinitého (startovacího prášku) na alfa-oxid hlinitý. Při teplotách rekrystalizace dochází ke změně uspořádání krystalické mřížky oxidu hlinitého a po ochlazení taveniny k růstu monokrystalu na keramické tyči.
Tavení a rekrystalizace probíhá ve Verneuilových píckách se samostatným přívodem vodíku a kyslíku a dávkováním gama-oxidu hlinitého při teplotě 2150 °C. Pícky jsou v počtu 45 ks usazeny ve společném rámu a tvoří jednu rampu.
Instalace tavících ramp proběhla ve 2 etapách. V I. etapě bylo instalováno 9 ramp po 45 píckách tedy celkem 405 pícek. V II. etapě bylo doinstalováno dalších 135 pícek ve 3 rampách.

Stavební část:

V rámci stavební části byl upraven stávající objekt v areálu investora pro potřeby nové technologie výroby bílého safíru, při dodržení všech požárních a hygienických zákonných podmínek. Úpravy proběhly ve 2 etapách dle instalace tavících ramp podle nároků technologické části projektu.